استخدام و بازار کار میهن کار کاملترین و بروز ترین پایگاه اطلاع رسانی اگهی های استخدام در میهن کار سراسر کشور می باشد که با جمع آوری اطلاعات استخدامی از تمامی منابع بازار کار ایران اطلاعات اشتغال و استخدام بروز را در اختیار کار جو قرار می دهد تا از این طریق روند کاریابی و استخدام در بازارکار ایران تسهیل گردد.

اسخدام | آگهی استخدام | جویای کار | کاریابی | کارمند | کارگر | ثبت روزومه | روزمه کاری | بدنبال کار | استخدام دانشجو | استخدام منشی | شرکت نفت | خبر استخدام | استخدام شرکت دولتی

قوانین اداره کار | استخدام کارمند | سایت کار یابی | استخدام | اخبار استخدامی | اخبار استخدام | روزمه خوب | دانلود روزمه کاری | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام

Blue Grey Red

 

 

 

آگهی استخدام هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان

دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیات علمی تمام وقت می پذیرد.
متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سایت الکترونیکی http://jazb.iau.ir مراجعه نمایند. تاریخ ثبت نام: 91/9/20 الی 91/10/20

 

 

 

 

 

توضيح تاريخ پايان تاريخ شروع شماره فراخوان جنسيت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد يا مرکز رديف
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دکترا كاشان 1
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا كاشان 2
مکاترونيک 1 نفر - انرژي تجديد پذير 1 نفر 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دکترا كاشان 3
فناوري اطلاعات 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا كاشان 4
صنايع پليمر 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي شيمي - کد رشته   401 دکترا كاشان 5
پرستاري ( بهداشت جامعه )2نفر کارشناسي ارشد يادانشجوي دکتري- داخلي جراحي 1 نفر کارشناسي ارشد 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم 3 پرستاري - کد رشته   104 دانشجوي دکترا و دکترا نجف آباد 6
رياضي کاربردي 1 نفر - رياضي محض 1 نفر 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 رياضي - کد رشته   300 دکترا نجف آباد 7
آموزش زبان انگليسي 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دکترا نجف آباد 8
بافت شناسي 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 علوم تشريح - کد رشته   121 دکترا نجف آباد 9
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 فيزيولوژي - کد رشته   736 دکترا نجف آباد 10
آموزش مامايي 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم 1 مامايي - کد رشته   113 دانشجوي دکترا و دکترا نجف آباد 11
مديريت مالي 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا نجف آباد 12
مهندسي معماري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دکترا نجف آباد 13
خوردگي و حفاظت مواد 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مواد - کد رشته   406 دکترا نجف آباد 14
معماري کامپيوتر 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا نجف آباد 15
قدرت 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دکترا نائين 16
کنترل 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا نائين 17
ساخت و توليد 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دکترا نائين 18
1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا اردستان 19
گرايش حرارت وسيالات 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا اردستان 20
سازه - 1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا اردستان 21
1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 پرستاري - کد رشته   104 دانشجوي دکترا و دکترا دهاقان 22
1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا مباركه 23
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دکترا مباركه 24
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا مباركه 25
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا مباركه 26
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 1 علوم و صنايع غذايي - کد رشته   477 دکترا شهرضا 27
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 علوم و صنايع غذايي - کد رشته   477 دانشجوي دکترا شهرضا 28
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا شهرضا 29
گرايش مهندسي شيمي 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 1 مهندسي شيمي - کد رشته   401 دکترا شهرضا 30
کنترل 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا ميمه 31
حقوق عمومي 1 نفر - جزا وجرم شناسي 1 نفر 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 حقوق و علوم سياسي - کد رشته   207 دانشجوي دکترا ميمه 32
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا ميمه 33
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا ميمه 34
مهندسي عمران 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا ميمه 35
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا شهرمجلسي 36
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا گلپايگان 37
مهندسي تکنولوژي برق قدرت - کليه گرايشها 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دکترا هرند 38
قدرت 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 1 برق - کد رشته   400 دکترا نطنز 39
1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا نطنز 40
گرايش معماري 1 نفر دانشجوي دکتري - گرايش مرمت 1 نفر دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا نطنز 41
قدرت - 1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا دولت آباد 42
1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا دولت آباد 43
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا دولت آباد 44
1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا دولت آباد 45
نرم افزار - 1 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا دولت آباد 46
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 حسابداري - کد رشته   212 دکترا زواره 47
گرايش قدرت 1 نفر وگرايش الکترونيک 1 نفر 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا تيران 48
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا تيران 49
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا تيران 50
1 نفرگرايش جامدات 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دکترا تيران 51
مهندسي عمران 20/10/1391 20/09/1391 912 آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا تيران 52
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا تيران 53
مهندسي پزشکي- گرايش بيو الکتريک 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا خميني شهر 54
گرايش کنترل 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دکترا خميني شهر 55
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا خميني شهر 56
دانشجوي دكتري گرايش مکانيک خودرو و دكتر1 گرايش مکاترونيک 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا و دکترا خميني شهر 57
سازه 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا خميني شهر 58
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم 2 پرستاري - کد رشته   104 دکترا خوارسگان 59
2 نفر دکتري و 1 نفر دانشجوي دکتري 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 3 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا خوارسگان 60
حقوق جزا و جرم شناسي 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 حقوق و علوم سياسي - کد رشته   207 دکترا خوارسگان 61
روانشناسي باليني 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 روانشناسي - کد رشته   206 دکترا خوارسگان 62
آموزش زبان انگليسي 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دکترا خوارسگان 63
شهر سازي 1 نفر و مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي 1 نفر 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دکترا خوارسگان 64
نرم افزار 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا خوارسگان 65
مديريت ساخت 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا خوارسگان 66
--- 20/10/1391 20/09/1391 912 خانم و آقا 1 فرهنگ و معارف اسلامي - کد رشته   203 دکترا لنجان 67

 

توضیح را اضافه کنید


- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.


اوقات شرعیطراحی و پیاده سازی شده توسط طراحی سایت