نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی نفت اعلام شد شرح دادن نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی نفت اعلام شد http://mihankar.com/اخبار-استخدامی/آزمونهای-استخدامی/973-نتایج-تکمیل-ظرفیت-آزمون-استخدامی-نفت-اعلام-شد-.html Tue, 25 Jun 2019 17:39:53 +0330 JComments francesco گفته ها: http://mihankar.com/اخبار-استخدامی/آزمونهای-استخدامی/973-نتایج-تکمیل-ظرفیت-آزمون-استخدامی-نفت-اعلام-شد-.html#comment-139 francesco Fri, 24 Aug 2012 16:17:49 +0330 http://mihankar.com/اخبار-استخدامی/آزمونهای-استخدامی/973-نتایج-تکمیل-ظرفیت-آزمون-استخدامی-نفت-اعلام-شد-.html#comment-139